Odstranění uhynulých zvířat

Doporučení postupu neškodného odstranění uhynulých zvířat.

1.    Odstranění domácích zvířat:
a.    Hospodářských
Chovatel je povinen zajistit odvoz a likvidaci kadáveru zvířete asanační službou.

b.    Mazlíčků
Chovatel může kadáver:
•    zakopat na svém pozemku, s výjimkou přežvýkavců a prasat, anebo zvířat nemocných a podezřelých nakažením nebezpečnou nákazou.
Kadáver koně v zájmovém chovu lze zakopat jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených; chovatel je dále povinen místo zahrabání kadáveru koně označit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a toto označení zachovávat po dobu 10 let.
•    odevzdat kadáver na nejbližším místě se zřízeným kafilerním boxem (veterinární ošetřovna)
c.    Toulavých zvířat
Povinnost likvidovat kadáver má obec. Nálezce kontaktuje:
•    obecní úřad, nebo
•    Správu služeb městské policie hl.m. Prahy a jejich                                                       asanační služby (www.upozpraha.cz), nebo
•    městskou policii na t.č. 156.
2.    Odstranění volně žijících zvířat:
a.    Na veřejných prostranstvích
Povinnost likvidovat kadáver má obec. Nálezce kontaktuje:
•    obecní úřad, nebo
•    Správu služeb městské policie hl.m. Prahy a jejich                                                            asanační služby (www.upozpraha.cz), nebo
•    městskou policii na t.č. 156.
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (od 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
b.    V přírodě
Nalezená uhynulá zvěř podléhá ustanovením zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Je majetkem místního mysliveckého sdružení. Doporučujeme uhynulá zvířata nechat ležet v místě nálezu pro uzavření potravního řetězce.
Hromadné úhyny zvířat od 5 kusů víš, doporučujeme hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Obecné pokyny:
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:
•    k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
•    po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na stránkách Státní veterinární správy – www.svscr.cz
Obecní úřad může:
•    kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
•    kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
•    kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo
•    podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Veternární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., O veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Veterinární asanaci na území hl. m. Prahy zajišťuje Správa služeb MP HMP prostřednictvím útulků pro opuštěná zvířata a odchytové služby (www.upozpraha.cz). Odchytová služba sváží zvířata (např.: psy, kočky, lišky, ptáky, apod.), která nejsou ve velkém stádiu rozkladu a jejichž hmotnost nepřesahuje 50 kg. Uhynulá zvířata jsou ukládána do mrazících kafilerních boxů, odkud si je k další likvidaci přebírá Veterinární asanační ústav Biřkov.

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.