Odstranění uhynulých zvířat

Doporučení postupu neškodného odstranění uhynulých zvířat.

1.    Odstranění zvířat v lidské péči:

a.    Hospodářských zvířat
Chovatel je povinen zajistit odvoz a likvidaci kadáveru zvířete asanační službou.

b.    Zvířat v zájmovém chovu
Chovatel může kadáver:
•    zakopat na svém pozemku, s výjimkou přežvýkavců a prasat, anebo zvířat nemocných a podezřelých nakažením nebezpečnou nákazou.
Kadáver koně v zájmovém chovu lze zakopat jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených; chovatel je dále povinen místo zahrabání kadáveru koně označit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a toto označení zachovávat po dobu 10 let.
•    odevzdat kadáver na nejbližším místě se zřízeným kafilerním boxem (veterinární ošetřovna)

c.    Toulavých a opuštěných zvířat
Povinnost likvidovat kadáver má obec. Nálezce kontaktuje:
•    obecní úřad, nebo
•    městskou policii na t.č. 156.

2.    Odstranění volně žijících zvířat:

a.    Na veřejných prostranstvích
Ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu vedlejších živočišných produktů, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) v případě, že není znám chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými produkty uvedená v odstavci 1. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění vedlejšího živočišného produktu obec, v jejímž katastrálním území je místo nálezu.

b.    V přírodě
Nalezená uhynulá zvěř podléhá ustanovením zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Je majetkem místního mysliveckého sdružení. Doporučujeme uhynulá zvířata nechat ležet v místě nálezu pro uzavření potravního řetězce.
Hromadné úhyny zvířat, doporučujeme hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (od 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Nálezce kontaktuje:

•    obecní úřad, nebo
•    myslivecké sdružení

Obecné pokyny:
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:
•    k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
•    po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na stránkách Státní veterinární správy – www.svscr.cz
Obecní úřad může:
•    kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
•    kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo

Veternární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., O veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Veterinární asanaci toulavých a opuštěných zvířat na území hl. m. Prahy zajišťuje Městská policie hl. m. Prahy prostřednictvím Útulku pro opuštěná zvířata (www.upozpraha.cz).

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.