Podmínky pro schválení a registraci podniku, ve kterém se zachází s živočišnými produkty

Provozovatel podniku, ve kterém se zachází s živočišnými produkty a který podléhá schválení a registraci, popřípadě jen registraci (dopravce) je podle ustanovení § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákon (veterinární zákon) v souladu s předpisy Evropských společenství povinen požádat Městskou veterinární správu v Praze (MěVS v Praze) o schválení a registraci, popřípadě o registraci podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení, zahájit a provozovat podnikatelskou činnost až po tomto schválení, popřípadě registraci a oznamovat změny údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace.

V žádosti dále podle vyhlášky č. 289/2007 Sb.., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, uvede:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, jméno, popř. jména, příjmení, popř. obchodní firmu, místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu; tyto údaje doloží ověřenou kopií doklad registraci podnikání
 • adresu podniku, kterého se žádost bezprostředně týká
 • údaje o druhu a rozsahu činnosti (údaje o objemu výroby a uvádění živočišných produktů do oběhu)
 • kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas
 • umístění podniku v území s vyznačením (popisem) jeho relevantních vazeb na okolí, jmenovitě z hlediska dopravního a z hlediska ochrany životního prostředí (situační plánek)
 • celkové konstrukční a dispoziční řešení podniku včetně technologického zařízení (plánek objektu podniku, v případě potřeby příslušnou část stavební dokumentace)
 • bližší určení a vybavení jednotlivých provozních prostorů
 • některé technické podrobnosti (úprava podlah, stěn, stropů, dveří, oken, kanalizační systém, větrání, osvětlení, hygienické zázemí a pod.)
 • zásobování pitnou vodou (zdroj, vodovodní řad, odběrová místa, roční plán odběru vody podle spotřeby, výsledky laboratorního vyšetření vody)
 • postupy založené na zásadách HACCP a o systém vlastní kontroly podmínek výroby a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
 • organizaci provozu a sanitaci podniku (provozní a sanitační řád) a o zajištění účinných postupů pro případ výskytu nebezpečné nákazy
 • dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (zajištění, používané prostředky, plán akcí, jejich evidence a vyhodnocování)
 • způsob třídění, bezpečné ukládání i ošetřování vedlejších živočišných produktů, jejich zpracování nebo předávání do zařízení určeného k jejich neškodnému odstraňování nebo k dalšímu zpracování, jakož i způsob likvidace ostatních odpadů
Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.