Dovoz zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží ze třetích zemí

Dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba odpovědná za zásilku je povinen (§ 32 veterinárního zákona):

 1. Uvědomit PVS s předstihem 1 pracovního dne na příchod zásilky prostřednictvím Společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) I. části.
  faxové číslo PVS: 220 113 267 (funguje i jako telefonní kontakt)
  e-mailová adresa PVS: pvs.ruzyne@svscr.cz
 2. Předložit kontrolované zboží s potřebnými průvodními doklady a informacemi na PVS k provedení veterinární kontroly a poskytnout orgánům provádějícím tuto kontrolu na jejich žádost potřebnou součinnost a pomoc.
 3. Jsou-li předmětem dovozu zvířata nebo živočišné produkty, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni Evropské unie, požádat předem Státní veterinární správu ČR o sdělení dovozních podmínek, jež jsou uplatňovány na dovoz zvířat nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země nebo její části do České republiky.

Kontakt

Státní veterinární správa
Slezská 7,
120 00 Praha 2

žádost o dovozní povolení zaslat na mail: e.podatelna@svscr.cz
případně v kopii na mail: int@svscr.cz alespoň 15 dnů před předpokládaným příletem

kontakt: Odbor vnějších vztahů, kontroly dovozu a vývozu

MVDr. Čemanová,
tel: 227 010 187

Legislativa

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
 • Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
 • Nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství
 • Nařízení Komise (ES) č. 282/2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003
 • Prováděcí nařízení Komice (EU) č. 577/2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013
 • Rozhodnutí Komise 2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, při dovozu ptáků v zájmovém chovu je nutné si požádat o aktuální informace Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy.

Neharmonizovaná veterinární osvědčení

Živá zvířata

 • drůbež na výstavy, soutěže,
 • terarijní zvířata (plazi, želvy atd.),
 • hlodavci, hmyzožravci, malí savci, letouni;
 • šelmy a opice,
 • norci a lišky,
 • zajíci a králíci,
 • ZOO zvířata, výstavy,
 • bezobratlí

Produkty

 • čerstvé maso a masné výrobky z plazů,
 • mléko a mléčné výrobky ze zvířat jiných než skot, ovce, kozy;
 • semeno psů,
 • prasečí embrya a vajíčka,
 • živé patogenní zárodky,
 • organická hnojiva a půdní přídavky ze zpracovaných produktů(kromě hnoje a obsahu trávicího traktu).

Import psů, koček, fretek ze třetích zemí

Upozornění

Majitelé výše zmíněných zvířat vyjíždějící se zvířetem do zemí, ze kterých je nutné pro zpětný návrat sérologické vyšetření, mohou si sérologii vybavit před odjezdem. Originál sérologického vyšetření z  EU schválené laboratoře musí být předložen při vstupní veterinární kontrole na PVS.

Na dovoz mláďat těchto zvířat, která jsou mladší 3 měsíců (a tudíž nevakcinovaná proti vzteklině) se musí u SVS předem požádat o sdělení dovozních podmínek.

Oddělení MěVS v Praze SVS vykonávající tuto činnost

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.