Podmínky pro prodej hospodářských zvířat na farmářských trzích

Podmínky pro prodej hospodářských zvířat na farmářských trzích

 Hospodářská zvířata (HZ)

  • za HZ jsou dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona 166/1999 Sb. považovány: skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely
  • v souladu s vyhláškou 136/2004 Sb. musí být vybraná HZ označena: tuři, koně, osli a jejich kříženci, prasata, ovce a kozy, běžci, zvěř ve farmovém chovu
  • HZ musí mít provedeny předepsané zdravotní zkoušky v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, kterou vydává Ministerstvo zemědělství pro daný kalendářní rok.

 Přeprava zvířat

  • Přepravu hospodářských zvířat nad 65 km, nebo zájmových zvířat s komerčním záměrem, může provádět jenom dopravce schválený příslušnou krajskou veterinární správou ve schváleném dopravním prostředku.

 Prodej hospodářských zvířat

Prodej hospodářských zvířat od více chovatelů na jednom místě je svod zvířat.

 Svod zvířat dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona 166/1999 Sb. soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu

Povinnosti pořadatele svodu dle § 9 zákona 166/1999 Sb.

 (1) Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem MěVS v Praze SVS.

(2) Požádat příslušný úřad městské části hlavního města Prahy o povolení konání svodu zvířat.

(3) Vyžádat si min. 30 dní před podáním žádosti podle bodu 2 od MěVS v Praze SVS veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržování.

 Dokumenty potřebné k předložení státní veterinární kontrole:

  1. povolení obce pro konání svodu
  2. průkaz koně, průvodní list skotu
  3. potvrzení o veterinární přejímce u svodu
  4. seznam zvířat účastnících se svodu

Místo konání svodu

 Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení zvířat a  vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě.

  1. Pořadatel provede čištění a dezinfekci prostor, kde se zvířat v průběhu svodu vyskytovala,
  2. Skot, prasata, ovce, kozy, běžci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, jiní vodní živočichové a včely mohou být přemístěny pouze z registrovaného do registrovaného hospodářství. Pro splnění tohoto účelu musí pořadatel registrovat místo, kde bude trh uskutečněn, v ústřední evidenci u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

( odkaz na ČMSCH: http://www.cmsch.cz/odbor-ustredni-evidence/ )

Odstranění hnoje

Za hnůj jsou považovány exkrementy výlučně hospodářských zvířat. Sběr, přeprava a likvidace hnoje, jakožto vedlejší produkt živočišného původu, se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. Hnůj je osoba účastnící se trhu povinna sesbírat a zpětně odvézt do svého hospodářství.

Nemocná, nebo uhynulá zvířata

Pořadatel akce je povinen zajistit soukromého veterinárního lékaře, který v případě svodu zvířat provede i veterinární přejímku. V odůvodněných případech, na základě zjištění změny zdravotního stavu, musí být zvířeti poskytnuta odborná veterinární pomoc. Kadávery zvířat musí být umístěny v označených a zvlášť vyčleněných nádobách, v případě úhynu většího kusu, je nutné jej umístit  na vyhrazené místo k tomuto účelu a neprodleně nahlásit asanační službě k odvozu (viz. zpracovatelské závody).

( odkaz na SVSCR: http://www.svscr.cz/vzp_client.php )

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.