Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat

Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat organizuje, koordinuje a plní úkoly státu na území hl. města Prahy v péči o zdraví a welfare zvířat, hygieně krmiv a krmných doplňků a asanačních činnostech. Provádí preventivní, diagnostickou a ozdravovací činnost v chovech zvířat.

Telefonní spojení

Infolinka 221 594 667
Centrála odboru 221 594 658
Ředitel odboru
MVDr. Martin Jánošík 221 594 661

Oddělení ochrany zdraví zvířat a ekologie

Vedoucí oddělení
MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D. 221 594 662
MVDr. Eva Kaděrková 221 594 663
MVDr. Slávka Musilová 221 594 664

Oddělení péče o pohodu zvířat

Vedoucí oddělení
MVDr. Jana Vlachová 221 594 660
Inspektoři
MVDr. Tomáš Roštík 221 594 666
MVDr. Alžběta Stárková 221 594 664
Asistentka
Radana Havlová 221 594 658

Nejbližší pošta (kolky): Česká Pošta – Praha 2, Moravská 1530/9, 120 00 (trasa pro navigaci).

Statistiky

Statistiky MěVS

Činnosti a postupy

Úkoly Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

 • provádí dozorovou a inspekční veterinární činnost u subjektů, které mají v obvodu její působnosti v držení zvířata, nakládají s krmivy a krmnými doplňky a vedlejšími živočišními produkty,
 • plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů jak národních, tak předpisů Evropských společenství,
 • vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto bezprostředně závazných právních předpisů,
 • spolupracuje s ostatními orgány státní a veřejné správy a s organizacemi zabývajícími se veterinární problematikou,
 • zajišťuje provádění výkonu státní správy a součinnost na úseku obvodních, místních a dalších úřadů a institucí,
 • zpracovává pohotovostní plán veterinárních opatření pro záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy, HZS, IZS pro případ vzniku mimořádných událostí a krizových situací,
 • aktualizuje pohotovostní plány a kontroluje jejich plnění, organizuje činnost Krajského krizového centra tlumení nákaz,
 • zajišťuje příjem zpráv a odesílání zpracovaných materiálů pro IC Liberec a SVS ČR,
 • zajišťuje evidenci, dokumentarizaci a sumarizaci provedených veterinárních činností v informačním systému SVS ČR,
 • vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny se stanovenými lhůtami k odstranění zjištěných nedostatků,
 • povoluje v souladu s právem Evropských společenství v případech a za podmínek stanovených prováděcími právními předpisy zmírňující výjimky z veterinárních požadavků,
 • plní ostatní úkoly stanovené veterinárním zákonem, nebo zvláštními právními předpisy,
 • organizuje provádění povinných preventivních, diagnostických a ozdravovacích úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání a oznamuje chovatelům lhůty pro předložení výsledků vyšetření zvířat, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů
 • nařizuje a ruší mimořádná veterinární opatření v obvodu své místní příslušnosti nebo její části, přesahující územní obvod obce, popřípadě mění některá z nich a dozírá na plnění vyhlášených opatření,
 • rozhoduje o nařízení mimořádných veterinárních opatření, jimiž se ukládají povinnosti individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám, o zrušení nařízených opatření, popřípadě změně některých z nich a dozírá na plnění nařízených opatření,
 • oznamuje na základě výsledků předběžného vyšetření zvířat podezření z výskytu nebezpečné nákazy Státní veterinární správě a po jejich potvrzení výskyt této nákazy Magistrátu hl. m. Prahy, obci, orgánu Policie České republiky a místně příslušnému orgánu Komory, výskyt nemoci přenosné ze zvířat na člověka též příslušnému orgánu hygienické služby,
 • z nákazových důvodů nařizuje chovateli, aby předvedl zvíře k veterinárnímu vyšetření, ochrannému očkování nebo k provedení jiného odborného veterinárního úkonu, a určuje podmínky karantény a izolace,
 • schvaluje a registruje, popřípadě jenom registruje:
  1. plemenářská zařízení:
   1. inseminační stanice
   2. banky spermatu
   3. místa pro odběr spermatu
  2. shromažďovací střediska
  3. obchodníci podle § 9b veterinárního zákona
  4. kontrolní stanoviště
  5. karanténní zařízení pro dovoz ptáků ze třetích zemí
  6. závody s produkcí násadových vajec a drůbeže
  7. registrované obchody se zvířaty podle § 13a zákona č. 246/1992 Sb.
  8. zoo a střediska pro obchodování s primáty
  9. dopravci živých zvířat včetně kontroly přepravy (podle nařízení Rady a EP 1/2005)
  10. produkční podniky akvakultury podle §5a zákona č. 166/1999
  11. privátní veterinární lékaře
  12. chovy druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
  13. výrobní a distribučních subjekty, které nakládají s krmivy, obsahujícími suroviny živočišného původu
 • vydává závazné posudky pro ohlášení stavby, stavební, kolaudační a územní řízení,
 • zabezpečuje kontrolu a dozor a vypracovává dílčí posudky a stanoviska k návrhům při výstavbě, rekonstrukci chovatelských zařízení pro zvířata, zařízení zabývajících se zpracováním nebo prodejem krmiv, krmného masa a ostatních doplňků výživy,
 • stanovuje veterinární podmínky pro konání svodů zvířat a kontroluje jejich dodržování,
 • zabezpečuje výkon veterinárního dozoru nad svody zvířat a jinými chovatelskými akcemi,
 • po provedené veterinární kontrole vystavuje protokol o kontrolním zjištění a odpovídá za jeho úplnost a správnost,
 • vystavuje veterinární zdravotní osvědčení k přepravě zvířat a produktů,
 • provádí veterinární kontrolu zásilek zvířat a produktů po příchodu na místo určení, o provedené kontrole provádí úřední zápis, u kanalizovaných zásilek podává zpětnou informaci o provedené kontrole místně příslušné veterinární službě ve stanoveném termínu,
 • ukládá pokuty za nesplnění nebo porušení povinností, požadavků nebo podmínek stanovených národní a evropskou legislativou,
 • provádí výkony vysoce specializovaných odborných prací v příslušných odborech včetně expertizní a poradenské činnosti,
 • kontroluje dodržování veterinárních požadavků při přepravě zvířat,
 • kontroluje dodržování zoohygienických parametrů při ustájení a klimatické podmínky ustájení, čištění a dezinfekci prostředí, dojících zařízení, vč. kontroly zdravotního stavu dojnic, jejich výživy,
 • kontroluje odbornou způsobilost osob ošetřujících zvířata a podílejících se na získávání produktů zvířat,
 • vydává povolení a veterinární osvědčení k přesunům zvířat do shromažďovacího střediska hospodářských zvířat mimo kraj a pokusných zvířat, na základě nákazové situace,
 • plánuje kontrolu zdraví a nařízených vakcinací pro chovatele hospodářských zvířat na území hl. m. Prahy,
 • kontroluje provádění akcí na státní zakázku schválenými soukromými veterinárními lékaři,
 • řeší problematiku chovu hospodářských a domácích zvířat, chovu včel, drůbeže, vydávání licencí umožňujících prodej vajec,
 • provádí kontroly dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání,
 • plní stanovený monitoring cizorodých látek, na úseku potravinového řetězce v krmivech a vodách podle programu detekce cizorodých látek, bioindikátorů
 • plní stanovený monitoring nákaz vnímavých druhů živočichů dle plánu SVS,
 • zabezpečuje odběr vzorků, jejich správné uchování a v uvedených případech i jejich dopravení do laboratoře a vyhodnocuje výsledky v spolupráci s SVÚ,
 • spolupracuje s ÚSKVBL Brno na úseku distribuce léčiv,
 • vystavuje veterinární osvědčení k exportům, zvířat a produktů mimo území státu v předepsané formě,
 • zajišťuje kontroly označování a evidence hospodářských zvířat, evidenci hospodářství a osob, nařizuje odstranění nedostatků a uděluje pokuty plemenářského zákona,
 • přijímá podněty a stížnosti od občanů a v případě věcné nepříslušnosti předá podnět příslušné státní instituci,
 • prověřuje hlášení podezření na týrání zvířat a přijímá opatření k nápravě podle platné legislativy,
 • provádí místní šetření při povolování chovů a při vyřizování stížností.
 • zabezpečuje kontrolu a dozor:
 • o po stránce dodržování ekologických aspektů při činnosti chovatelských zařízení pro zájmová a laboratorní zvířata z hlediska krmivového řetězce a odpadového hospodářství,
 • o činnosti soukromých veterinárních lékařů, včetně zabezpečování úkonů veterinární asanace, uskladnění krmiv, medikovaných krmných přípravků a doplňků výživy zvířat v obchodní síti, v chovatelských zařízeních
 • o úrovně hygieny a dodržování platných právních předpisů při prodeji krmného masa,
 • o nad výkonem veterinárních asanačních činností včetně odchytů a umístění toulavých zvířat,
 • o výroben krmných premixů a krmiv pro zvířata,
 • o prodejen a prodeje živých zvířat,
 • o nad chovem a využitím pokusných zvířat,
 • o nad nakládáním s vedlejšími živočišnými produkty na svěřeném úseku,
 • o nad dopravci zvířat,
 • o nad chovy zvířat,
 • o zdraví dle nařízené metodiky kontroly zdraví pro aktuální rok
 • o biologické bezpečnosti
 • o identifikace a registrace zvířat
 • o plnění podmínek karantény, nebo izolace
 • provádí veterinární a ekologickou osvětu,
 • podílí se na odborném řešení ekologických havárií ve správních územích hl.m.Prahy,
 • odborně vede studenty veterinárních oborů při stážích a dohlíží na jejich rozvoj,
 • vede správní řízení a odpovídá za správné vedení spisu,
 • plní úkoly stanovené víceletým plánem kontrol, ve stanovených lhůtách zpracovává závěry,
 • podává odborné poradenství ve svěřené problematice.

Komentáře nejsou povoleny.