Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví

Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví zabezpečuje inspekční činnost v oblasti zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu ve výrobních, zpracovatelských a prodejních místech podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy.

Kontakty

Ogranizační struktura a kontakty na jednotlivé pracovníky oddělení (Státní veterinární správa ČR)

Plní zejména tyto úkoly:

  • Zodpovídá za provádění veterinární péče na území hl. m. Prahy ve smyslu platných zákonů, prováděcích vyhlášek a dalších platných předpisů.
  • Na základě žádostí provozovatelů vydává schválení a registraci, případně registraci pro činnost související se získáváním, výrobou, zpracováním, ošetřením, balením, skladováním, přepravou a uváděním do oběhu živočišných produktů spadajících pod veterinární dozor v souladu s platnou legislativou.
  • Vykonává veterinární dozor nad výrobou, skladováním, distribucí a prodejem surovin a potravin živočišného původu.
  • Vypracovává dílčí posudky a stanoviska k návrhům z hlediska uplatňování veterinárních hygienických požadavků při výstavbě a rekonstrukci podniků, závodů, dílen a provozů zpracovávající maso, mléko a ostatní suroviny potraviny a suroviny živočišného původu.
  • V rámci dozorové a kontrolní činnosti sleduje dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
  • Provádí kontrolu dodržování povinnosti osob zúčastněných při dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží.
  • Provádí kontrolu dovozových zásilek v místě určení.
  • Zabývá se otázkou podnětů a stížností z řad občanů, týkající se produktů živočišného původu. Při jejich řešení spolupracuje s ostatními dozorovými orgány.

Komentáře nejsou povoleny.