Úřední deska

Publikoval a schválil: Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph. D.

Publikované dokumenty (webové stránky Státní veterinární správy ČR)

Obsah úřední desky

Městská veterinární spáva v Praze Státní veterinární správy je s účinností od 1. 1. 2012 vnitřní organizační jednotkou Státní veterinární správy a vykonává působnost krajské veterinární správy na území hl. m. Prahy (§ 47, odst. 4, zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 18/2012 novela 359/2012 Sb.)

Zřizovatel

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
IČ: 00020478

Sídlo MěVS v Praze SVS

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy
Na Kozačce 3,
120 00 Praha 2
IČ: 00018562
bankovní spojení: 4923021/0710

Předmět činnosti MěVS v Praze SVS

Výkon státní správy ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak zejména ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách  tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městská veterinární správa v Praze SVS vykonává působnost krajské veterinární správy na území hl. m. Prahy.

Organizační struktura MěVS v Praze SVS

Organizační struktura MěVS v Praze SVS je tvořena z níže uvedených útvarů, které jsou přímo řízeny ředitelem:

  • útvar ředitele
  • oddělení ekonomicko-správní
  • odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
  • odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
  • oddělení pohraniční veterinární kontroly (PVS Ruzyně)

Příslušné informace lze získat přímo na těchto odborných útvarech, které mají sídlo Na Kozačce 3, Praha 2 vyjma:

  • oddělení veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví se sídlem Slezská 100/7, Praha 2 a
  • oddělení pohraniční veterinární kontroly: Laglerové 1087/8, Praha 6.

Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí MěVS v Praze SVS lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno písemně či ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Ten, kdo podává odvolání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo certifikát připojí k podání.

Opravný prostředek proti rozhodnutí MěVS v Praze SVS se podává prostřednictvím podatelny na ředitelství MěVS v Praze SVS, Na Kozačce 3, Praha 2 ve lhůtě stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení o odvolání, lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí tak, jak stanoví § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pokud nebylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků řízení, zmeškání úkonu nelze prominout (§ 84 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

V souladu s ustanoveními § 36 a 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, mají účastníci řízení a jejich právní zástupci právo v průběhu řízení navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko a mají možnost požádat správní orgán o informace o řízení, mají právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a mají právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, si účastník řízení může zvolit zmocněnce k zastupování v řízení, v téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocnění k zastoupení prokáže zmocněnec písemnou plnou mocí.

Vydávání osvědčení pro export zvířat

Issuance of Animal Export Certificates

Pondělí 8.00 – 11.00 11.30 – 17.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 11.00 11.30 – 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 11.00 11.30 – 15.00

Úřední hodiny podatelny

The Registry Office

Pondělí 8.00 – 11.00 11.30 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00 11.30 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 11.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 11.30 – 14.00
Pátek 8.00 – 11.00 11.30 – 14.00

Elektronická podatelna

E-mail: epodatelna.kvsa@svscr.cz
Webové stránky Městské veterinární správy: www.mevs.cz
Webové stránky Státní veterinární správy: www.svscr.cz

Organizační schéma MěVS v Praze SVS

Organizační schéma MěVS v Praze SVS (web Státní veterinární správy ČR)

Komentáře nejsou povoleny.